7 BEJAGEN om het EVENWICHT

03 Juni 2010, 13:26
Wie alles beschermt, beschermt niets.

De Flora- en Faunawet is in die zin dus een nutteloze wet, omdat hij alles beschermt, met uitzondering van wat ratten en muizen. In een omgeving van natuurlijk evenwicht zou het prima zijn, maar die Flora- en Faunawet moet zijn werk juist doen in een omgeving die bewust verstoord is door de mens.
De meeste diersoorten hebben daar nadeel van, maar sommige hebben er voordeel van, de zgn. cultuurvolgers.
Die cultuurvolgers die concurrent van de mens zijn, zijn al eeuwenlang bestreden en verwijderd. Beren en wolven zijn in Nederland uigestorven, roofvogels en roofdieren waren er nog in kleine aantallen. Het was evenwicht met als doel om eigen land zo goed mogelijk te benutten voor de voedselvoorziening.
De Flora- en Faunawet maakte een eind aan dat evenwicht en de toestand werd anders. De weidevogels kregen naast de veranderde biotoop er ineens enorme aantallen vijanden en belagers bij.
De weidevogels werden verliezers. Willen we dat?
Is het tijd om initiatief te nemen voor verandering???

Titus de Wolff

Wetenschappelijke reacties welkom

De Inisjatyfgroep Behâld de greidefûgels is uitgenodigd om uitleg over hun initiatief te geven en Jacob van der Zijl en jan Dijksma leggen uit hoe de situatie zich in hun gebied ontwikkeld heeft. Van het rijke vogelleven in dit deel van Friesland met veel veenweide met goede biotoop is niets overgebleven. Hier en daar wat groepjes vogels, die wel eieren leggen maar er wordt eigenlijk niets meer groot door de predatie. Die roofdieren en roofvogels zijn nu overvloedig aanwezig, maar de mogelijkheden om de eier- en kuikenrovers te bestrijden zijn te beperkt. Als het zo doorgaat zijn de weidevogels binnen 10 jaar in heel de gemeente Skarsterlân verdwenen.
In het natuurgebied de Petgatten tegen het natuurweiland van de Blaugerzen zitten nu: vos, buizerd, kiekendief, bunzing, kraai, wezel, steenmarter, enz.

Wat is ons doel?
1 predatie op het zelfde niveau als 40 jaar geleden brengen
2 goed ingerichte weilanden veilig maken voor de weidevogels tegen predators
3 daartoe meer vrijstellingen om de roofdieren vos, bunzing, steenmarter en hermelijn compleet vrij te bejagen en kraaien vrij met de vangkooi weg te vangen
4 aldus proefgebieden van zo'n 1000 ha te creëren die voor zes jaar beheerd worden, net als 40 jaar geleden
5 de jacht moet in positiever daglicht komen te staan

- Waarom vooral de roofdieren en niet de roofvogels bestrijden?
- De roofdieren roven vooral de eieren en zijn beter bestrijdbaar. Roofvogels bestrijden wekt momenteel meer maatschappelijke weerstand.
- Moeten we niet zelf de grens trekken tussen legaal en illegaal bestrijden?
- Vooral niet. Wat we vooral willen is dat jagen een maatschappelijke dienst is.
- Hebben jullie nog steun nodig van aanverwante organisaties als BoerenNatuur?
- Zeker, wij willen graag steun van Vogelwachten, Agrarische Natuur Verenigingen, boerenNatuur, e.d. De Provincie heeft de bevoegdheden om regels betreffende de jacht aan te passen, help ons mee om daar gebruik van te maken.

DISCUSSIE MET ULTSJE HOSPER

Volgend op de uitleg van de beweegredenen om de Inisjatyfgroep Behâld de greidefûgels op te richten is deze avond georganiseerd om de mening te horen van de Natuurorganisaties en Ultsje Hosper, directeur van it Fryske Gea is onze gast. Gespreksleider Titus de Wolff legt de bedoeling van de natuurkennisclub uit en leest de notulen van de vorige vergadering met daarin de doelstelling van de Inisjatyfgroep Behâld de greidefûgels en de discussie.
De heer Hosper legt de visie van de natuurorganisaties uit over de predatieproblemen en de oplossing daarvan.
- Hosper: de biotoop voor de weidevogels verbeteren is het belangrijkste, het grondwater en slootwater moet hoger, het land moet kruidenrijker, de omgeving moet open zijn en er moet rust in het veld zijn. Jullie richten je teveel op de predatie, als je alle predators in het veld wil afschieten, ontstaat er ook geen evenwicht, onderzoeken met camera's hebben aangetoond dat 80 % van de nestpredatie gebeurt door katten, als je alle katten in het veld wilt afschieten wekt dat ook afkeer.
- katten zijn inderdaad een groot probleem, niet alleen verwilderde, maar ook de burgerkat is 's nachts in het veld en er worden nogal wat katten langs onze wegen gedumpt.
- ben je er dan tegen dat er een proef gedaan wordt, waarin op de manier van zo 'n 40 jaar geleden de predatoroverlast bestreden wordt?
- Hosper: nee, als men zich maar aan de regels en wetten houdt, die heeft men daarvoor gemaakt.
- de provincie kan meer ontheffingen verlenen als proef
Hosper: dat ligt aan de politiek.
- It Fryske Gea wil wel de zwarte kraai en de vos bejagen, hoeveel doe je zelf daaraan?
- Hosper: van zwarte kraai en vos zijn aangetoond dat ze veel schade geven, wij jagen hierop binnen de regels, in de broedtijd doen wij dat niet.
- Tette: zit het Fryske Gea niet met een dilemma? Zou men niet graag veel meer aan predatiebestrijding willen doen, maar keren de leden uit de steden dit niet steeds?
- Hosper: wij doen wat verantwoord is en wat wij kunnen, maar de wet stelt de regels en we zien in onze gebieden dat het dit jaar een klein beetje beter gaat.
- wij zitten niet ver van de gebieden van It Fryske Gea en als je ziet wat voor rotzooi daar allemaal uitkomt en alles uitmoordt, dan kan er ook nooit een vogel groot worden.
- Hosper: onze gebieden zijn natuurgebieden en wat daar zit zal zich best wel verspreiden.
- ga dan die eieren van die rovers maar eens schudden, dan komen er niet meer.
- in ons gebied zijn dassen uitgezet, een paar is misschien wel leuk maar nu er meer komen, houden wij ook niets over want het zijn grote rovers.
- die flora- en faunawet is baas, maar die kan toch aangepast worden?
- Hosper: dan moet je bij de politiek zijn.
- Cees: die 18 hectare prachtig natuurland van De Wolff, waar geen weidevogel meer zit, kunnen we daar geen onderzoeken doen of de grond misschien meer water of mest nodig heeft?
- Titus: volgens mij heb ik er alles aan gedaan wat nodig is, maar ik sta open voor meer onderzoek, het probleem in dit land is dat hier nooit kuikens groot worden, is dat verhongering of roof?
- Karel: het is niet zo dat waar het natter is, er ook meer vogels komen dan waar het droger is, bij ons in de buitenpolder is het natter dan de binnenpolder, maar de vogels willen toch in de drogere binnenpolder zitten.
- Tette: het Meskenwiersterveld is een groot natuurgebied met hoog water, maar er zit geen enkele weidevogel meer.
- in publicaties staat altijd dat buizerds zo'n 80% muizen eten, maar is ook bekend, hoe dat in de broedtijd is met zoveel makkelijk grijpbare prooien?
- waar zou je dat kunnen laten onderzoeken?
- Hosper: jullie willen weer de schuld bij de roofvogels leggen, we moeten eerst zorgen voor een betere biotoop.
- wij zijn er allemaal van overtuigd dat in de praktijk de roofvogels de grote boosdoeners zijn.
- Bas: ik doe nu ook aan dat mozaiekbeheer, maar mijn kinderen hebben niets met die weidevogels, ergeren zich aan de vogelgeluiden 's nachts en keren zich er tegen, de jeugd heeft dat volgens mij niet meer zo.
- als wij de publieke opinie niet meer mee hebben, moeten wij de media beter bewerken, anders heeft onze inspanning geen zin.
- Hosper: wij willen alles doen om die weidevogels te behouden maar in veel gebieden is het al zinloos en moeten we ze al laten vallen.
- Bert: de groep Skarsterlân is al verder dan wij denken en heeft het bij de Provincie en de politiek al bijna rond om de proef te gaan uitvoeren.
- Friesland is nu ingedeeld in gebieden waar nog wel veel weidevogels zijn en waar men vergoedingen krijgt en in gebieden met weinig vogels en daar zal men er zonder die vergoedingen ook niet zo veel meer aan doen.
- Titus: ook in gebieden met vergoedingen blijft het moeilijk, wij zijn 6 jaar geleden begonnen met 6 boeren en 240 broedparen op 220 hectare, na 6 jaar zaten er nog 140 broedparen, grootste probleem bij ons was de kuikenroof door buizerd, kiekendief en reiger en je ziet het resultaat: door de lange winter zijn er nogal wat reigers en buizerds doodgegaan en nu is er direct een record aan jonge vogels groot geworden.
- de achteruitgang van de weidevogels is niet alleen een probleem van Nederland, ook in de gebieden waar de vogels heengaan verandert de wereld.
- neemt niet weg dat wij de kuikens veilig moeten kunnen laten groot worden.
- is de overheid niet de grootste predator door alle verantwoordelijkheid steeds maar weer af te kopen?
- ja, er zal waarschijnlijk ook weinig geschikt land overblijven
- in mijn gebied zit een boer met veel botanisch land, dat is nogal verschraald en daar zitten nog veel leeuweriken en graspiepers, hoe kan dat behouden blijven want die boer wil het misschien weer intensief gebruiken?
- er zal geld moeten blijven voor de waardering van zoiets.
We sluiten de bijeenkomst met de constatering dat de visie van de beheerders van natuurgebieden toch eigenlijk lijnrecht tegenover de boerenvisie staat wat betreft de bescherming van de weidevogels, maar dat zulke besprekingen zeer nuttig zijn. T.Reactie van henk op 14 Januari 2011, 22:26

Hosper; in welk onderzoek is aangetoond dat katten voor 80% verantwoordelijk zijn voor de eipredatie?
Uit onderzoek blijkt dat adulte sterfte( in het buitenland dus)niet de oorzaak is van de terugang maar de kuikenoverleving!
We zien te vaak dat ondanks de noodzakelijke biotoop verbetering de aantallen broedvogels helaas terugblijven lopen.Naam:
Email: